Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 8 Araling Panlipunan Modyul: Mga Pagbabagong Naganap sa Europa sa Gitnang Panahon

Ang modyul na ito ay sadyang inihanda upang matulungan ka na maunawaan ang mga pangyayaring nagbigay-daan sa pag-unlad ng Europa sa Gitnang Panahon na nagdulot ng pagbabago sa sistema ng politika, ekonomiya at sosyo-kultural na mga aspeto ng lipunan.

Ang kaalaman mo sa mga pangyayaring nagbigay-daan sa pag-unlad ng Europa sa Gitnang Panahon ay hakbang upang iyong makilala at mapahalagahan ang mga naging kontribusyon nito sa paghubog ng kasalukuyang lipunan.

Ang mga paksa na nakapaloob sa modyul na ito ay sistematikong inayos upang maging mas maganda ang daloy ng iyong pag-aaral.

May mga angkop na gawaing inihanda para sa iyo upang maging makabuluhan ang iyong pag-aaral. Kailangan mong gawin o sagutan ang lahat ng mga gawain sa modyul. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot.

Ang modyul na ito ay nakapokus tungkol sa Mga Pagbabagong Naganap sa Europa sa Gitnang Panahon na nahahati sa sumusunod na paksa:

 • Paksa 1- Politika (Piyudalismo, Holy Roman Empire)
 • Paksa 2- Ekonomiya (Manoryalismo)
 • Paksa 3- Sosyo-kultural (Paglakas ng Simbahang Katoliko, Krusada)

Pamantayang Pangnilalaman

 • Ang mga mag-aaral ay naipapamalas ang pag-unawa sa kontribusyon ng mga pangyayari sa Klasiko at Transisyunal na Panahon sa pagkabuo at pagkahubog ng pagkakakilanlan ng mga bansa at rehiyon sa daigdig.

Pamantayan sa Pagganap

 • Ang mga mag-aaral ay nakabubuo ng adbokasiya na nagsusulong ng pangangalaga at pagpapahalaga sa mga natatanging kontribusyon ng klasiko at Transisyunal na Panahon na nagkaroon ng malaking impluwensya sa pamumuhay ng tao sa kasalukuyan.

Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto:

Nasusuri ang mga pagbabagong naganap sa Europa sa Gitnang Panahon:

 • Politika (Piyudalismo, Holy Roman Empire)
 • Ekonomiya (Manoryalismo)
 • Sosyo-kultural (Paglakas ng Simbahang Katoliko, Krusada)

Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul, inaasahang iyong:

 • nakapagsusuri sa mga pagbabagong naganap sa Europa sa Gitnang Panahon – Politika (Piyudalismo, Holy Roman Empire);
 • nakapagsusuri sa mga pagbabagong naganap sa Europa sa Gitnang Panahon – Ekonomiya (Manoryalismo); at
 • nakapagsusuri sa mga pagbabagong naganap sa Europa sa Gitnang Panahon – Sosyo-kultural (Paglakas ng Simbahang Katoliko, Krusada).

Grade 8 Araling Panlipunan Ikalawang Markahan Modyul: Mga Pagbabagong Naganap sa Europa sa Gitnang Panahon

AralingPanlipunan8_Module5_Quarter2_Mga-Pagbabagong-Naganap-sa-Europa-sa-Gitnang-Panahon_V2-1

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.