Grade 8 Araling Panlipunan Modyul: Kontribusyon ng Kabihasnang Klasiko sa Pag-unlad ng Pandaigdigang Kamalayan

Ang modyul na ito ay sadyang inihanda upang matulungan ka na maunawaan ang mga mahahalagang datos tungkol sa kontribusyon ng kabihasnang klasiko sa pag-unlad ng pandaigdigang kamalayan. Ang kaalaman mo sa mga sinaunang kabihasnan ay mabisang hakbang upang iyong makilala at mapahalagahan ang mga naging ambag ng mga sinaunang kabihasnang ito.

Ang mga paksa na nakapaloob sa modyul na ito ay sistematikong inayos upang mas madaling maunawaan ang daloy ng iyong pag-aaral.

May mga angkop na gawaing inihanda para sa iyo upang maging makabuluhan ang iyong pag-aaral. Kailangan mong gawin o sagutan ang lahat ng mga gawain sa modyul. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot.

Ang modyul na ito ay nakapokus sa pagtalakay tungkol sa Pag-usbong at Pagunlad ng mga Klasikal na Lipunan sa Europe na nahahati sa sumusunod na paksa:

 • Paksa 1- Ang Kontribusyon ng Greece
 • Paksa 2- Ang Kontribusyon ng Roma
 • Paksa 3- Ang Kontribusyon ng mga kabihasnan sa bansang Africa
 • Paksa 4- Ang Kontribusyon ng kabihasnang Mesoamerica at South America
 • Paksa 5- Ang Kontribusyon ng mga Pulo sa Pacific

Pamantayang Pangnilalaman

 • Ang mga mag-aaral ay naipamamalas ang pag-unawa sa kontribusyon ng mga pangyayari sa klasiko at transisyunal na panahon sa pagkabuo at pagkahubog ng pagkakakilanlan ng mga bansa at rehiyon sa daigdig.

Pamantayan sa Pagganap

 • Ang mga mag-aaral ay nakabubuo ng adbokasiya na nagsusulong ng pangangalaga sa mga natatanging kontribusyon ng klasiko at transisyunal na panahon na nagkaroon ng malaking impluwensiya sa pamumuhay ng tao sa kasalukuyan.

Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto

 • Naipapahayag ang pagpapahalaga sa mga kontribusyon ng kabihasnang klasiko sa pag-unlad ng pandaigdigang kamalayan.

Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul, inaasahang iyong:

 • nasusuri ang kontribusyon ng mga kabihasnang klasiko sa pag-unlad ng pandaigdigang kamalayan;
 • natutukoy ang mahahalagang ambag ng mga kabihasnang klasiko sa iba’t ibang larangan;
 • naiisa-isa ang mahahalagang kontribusyon ng kabihasnang klasiko;
 • naipahahayag ang kahalagahan ng kontribusyon sa pag-unlad ng pandaigdigang kamalayan; at
 • nakagagawa ng slogan at sanaysay sa pagpapahalaga ng kontribusyon ng mga kabihasnang klasiko.

Grade 8 Araling Panlipunan Ikalawang Markahan Modyul: Kontribusyon ng Kabihasnang Klasiko sa Pag-unlad ng Pandaigdigang Kamalayan

AralingPanlipunan8_Module4_Quarter2_Kontribusyon-ng-Kabihasnang-Klasiko-sa-Pagunlad-ng-Pandaigdigang-Kamalayan_V2-1

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment