Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Mga Dapat Isaalang-alang sa Pagbuo ng Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang pagbuo ng Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay ay hindi basta basta o madalian. Ito ay nangangailangan ng kritikal na pag-unawa at mainam na pagpapasya dahil dito natin higit na ibinabatay ang bawat magiging kilos o desisyon natin sa buhay. Ang pagpapasya ay isang malaking salik sa pagbuo natin ng ating Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay. Ito ay isang mapang-hamong gawain ng bawat indibiduwal sa araw-araw kung kaya’t mahalagang isaisip na ang mga pasyang ating isinasagawa sa ating mga buhay ay may kalakip na bunga o kahihinatnan at ang matalino at maingat na pagpapasya ay kinakailangan nating isagawa sa ating buhay.

Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa:

14.4 Nakapagbubuo ng Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay.

Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan Modyul: Mga Dapat Isaalang-alang sa Pagbuo ng Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay

ESP9-Q4-MOD8

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment