Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Paghihinuha sa Pagbuo Ng Personal Na Misyon Sa Buhay Tungo sa Kabutihang Panlahat

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang Personal na Misyon sa Buhay ay katulad ng isang personal na kredo o isang motto na nagsasalaysay kung paano mo ninanais na dumaloy ang iyong buhay. Nagsisilbi itong simula ng matatag na pundasyon sa pagkakaroon mo ng sariling kamalayan at mataas na pagpapahalaga sa iyong mga layunin sa buhay.

Nagsisilbi mo rin itong batayan sa iyong gagawin na mga pagpapasya sa araw-araw, at kung papansining mabuti, kaakibat ng ating mga pagpapasya ay hindi lamang bunga sa ating sarili kundi na rin sa ating kapwa. Ang pagpapasya natin ng ayon sa ating PPMB ay kalauna’y binubuo ang pananagutan sa isang indibidwal.

Kalakip ng pananagutan sa mga kilos, ay ang pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa tungo sa kabutihang panlahat.

Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa:

14.3 Nahihinuha na ang kanyang Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay ay dapat na nagsasalamin ng kanyang pagiging natatanging nilalang na nagpapasya at kumikilos nang mapanagutan tungo sa kabutihang panlahat.

Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan Modyul: Paghihinuha sa Pagbuo Ng Personal Na Misyon Sa Buhay Tungo sa Kabutihang Panlahat

ESP9-Q4-MOD7

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment