Grade 1 Araling Panlipunan Modyul: Mga Batayang Impormasyon Tungkol Sa Sarili

Sa modyul na ito ay pag-aaralan natin ang impormasyon tungkol sa iyong sarili tulad ng iyong buong pangalan, pangalan ng iyong magulang, kaarawan at edad.

Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang:

Nasasabi ang batayang impormasyon tungkol sa sarili tulad ng pangalan, magulang, kaarawan, edad, tirahan, paaralan, iba pang pagkakakilanlan at mga katangian bilang Pilipino.

Grade 1 Self-Learning Module: Mga Batayang Impormasyon Tungkol Sa Sarili

AP1_Q1_Module1_Mga-Batayang-Impormasyon_version-2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment