Grade 5 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan Home Economics Modyul: Mga Bahagi ng Makinang De-Padyak

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa modyul na ito nakalahad ang iba’t ibang bahagi ng makinang de-padyak at ang gamit ng bawat isa. Ang makinang de-padyak ay nakatutulong upang ang ating kasuotan ay mabuo nang maayos. Hindi magiging maayos ang damit na tatahiin kung may kulang sa mga bahagi ng gagamiting makinang de-padyak. Ang makukuha mong kaalaman ukol sa araling ito ay magagamit mo upang ang iyong makinang de-padyak ay mapakinabangan sa loob ng mahabang panahon.

  • Natutukoy ang mga bahagi ng makinang de-padyak.

Grade 5 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan Home Economics Ikalawang Markahan Modyul: Mga Bahagi ng Makinang De-Padyak

EPP5_HE_mod4_MgaBahagiNgMakinangDe-Padyak_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment