Grade 5 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan Home Economics Modyul: Nakalilikha ng Isang Malikhaing Proyekto

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa araling ito, ang paglinang ng kaalaman at kasanayan mo bilang isang magaaral ay makatutulong upang mapaunlad ang pamumuhay ng iyong mag-anak. Maaaring makabuo ng mga proyekto na maaaring pagkakitaan sa simple o payak na pamamaraan.

Dapat iyong tandaan na ang malikhaing paggawa ng isang proyekto ay isang kakayahan na nagpapatunay na ikaw ay may kakayahang makatuklas at makabuo ng mga proyekto mula sa isang plano.

Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang nakalilikha ng isang malikhaing proyekto.

Grade 5 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan Home Economics Ikalawang Markahan Modyul: Nakalilikha ng Isang Malikhaing Proyekto

EPP5_HE_mod5_NakalilikhaNgIsangMalikhaingProyekto_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment