Grade 7 Araling Panlipunan Modyul: Mga Anyo, Tugon, at Epekto ng Neokolonyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, lumitaw ang makabagong uri ng pananakop upang mapanatili ang kapangyarihan ng malalakas at makapangyarihang bansa.

Ramdam sa buong panig ng mundo ang naging resulta ng kanilang pakikipagtunggali upang makamtan ang kaayusan at kapayapaan. Halos tumindi ang ipinakitang nasyonalismo ng bawat bansa sa Silangan at Timog – Silangang Asya upang magkaroon ng ganap na kasarinlan. Subalit hindi naiwasan ang kalagayan na kung saan ang malalaki at malalakas na bansa ay patuloy sa pagmamanipula sa mga maliliit at mahihinang bansa.

Sa modyul na ito, mailalarawan, at masusuri ang mga makabagong pamamaraan ng pananakop ng mga malalakas, mauunlad, at makapangyarihang bansa sa lupain ng Silangan at Timog Silangang-Asya lalong-lalo na sa Pilipinas.

Palalawakin din ang iyong kaalaman kung ano – ano ang naging epekto at tugon ng makabagong paraan ng pananakop sa mga bansa partikular sa larangan ng pulitikal, militar, ekonomiya, at kultura.

Bago mo simulang basahin ang nilalaman at gawin ang iba’t ibang pagsubok, narito ang mahahalagang nilalaman ng aralin na inihanda para sa iyo sa modyul na ito:

  • Mga Anyo ng Neokolonyalismo sa Silangan at Timog – Silangang Asya
  • Epekto ng Neokolonyalismo sa Silangan at Timog – Silangang Asya
  • Tugon ng Neokolonyalismo sa Silangan at Timog – Silangang Asya

Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul, inaasahang magagawa mo ang sumusunod:

1. Naipaliliwanag ang kahulugan at tunay na layunin ng neokolonyalismo sa Silangan at Timog – Silangang Asya;

2. Nasusuri ang mga anyo at epekto ng neokolonyalismo sa Silangan at TImog-Silangang Asya; at

3. Nakapagbibigay ng saloobin ukol ang mga naging reaksiyon at tugon sa suliraning neokolonyalismo.

Ang pagkamit mo sa mga layuning nabanggit sa itaas ay magiging tulay upang tiyak na matutunan mo ang sumusunod na pamantayan at kasanayan:

PAMANTAYANG PANGNILALAMAN (Content Standard)

  • Ang mag-aaral ay napahahalagahan ang pagtugon ng mga Asyano sa mga hamon ng pagbabago, pag-unlad, at pagpapatuloy ng Silangan at Timog – Silangang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (Ika -16 hanggang ika – 20 Siglo).

PAMANTAYAN SA PAGGAWA (Performance Standard)

  • Ang mag-aaral ay nakapagsasagawa nang kritikal na pagsusuri sa pagbabago, pag-unlad, at pagpapatuloy ng Silangan at Timog-Silangang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (Ika-16 hanggang ika-20 Siglo).

PAMANTAYANG PAMPAGKATUTO (Most Essential Learning Competency)

  • Nasusuri ang mga anyo, tugon, at epekto sa neokolonyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya. [Linggo 7].

Halina’t simulan natin!

Ang Neokolonyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya ay naging daan upang makaranas ng pagsasamantala ang mga mahihirap at mahihinang bansa mula sa mga mapaniil na patakaran ng mga mauunlad at makapangyarihang bansa. Pinagsamantalahan nila ang kanilang likas-yaman at lakas-paggawa. Binihisan at hinubog ang matagal ng nakasanayang saplot na bumabalot sa kulturang katutubo ng mga bansang mahihina dahil sa pagkontrol ng mga makapangyarihang bansa.

Sa kabilang banda, ang mga neokolonyalistang bansa ay nakinabang rin sa mga dala-dala at kontribusyon ng kanilang mananakop dahilan upang mabago ang kanilang kinagisnang sibilisasyon.

Sa mas malalim na pagsusuri, ano-ano kayang mga bansa ang higit na nakinabang sa makabagong paraan ng pananakop? Sino ang higit na naapektuhan ng mga gawaing di-tuwirang pananakop? Paano maisasakatuparan ang mga tugon ng mga Asyano mula sa kanilang naging karanasan sa paraan ng makabagong pananakop?

Grade 7 Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan Modyul: Mga Anyo, Tugon, at Epekto ng Neokolonyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya

AP7-Q4-MOD8

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment