Grade 7 Araling Panlipunan Modyul: Mga Kontribusyon ng Silangan at Timog-Silangang Asya sa Kulturang Asyano

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Halina’t simulan natin!

Ang mga Asyano ay maipagmamalaki sa buong daigdig. Hindi nagpapahuli ang mga bansa sa Asya sa iba’t ibang larangan upang makapagbigay ng dangal at kasikatan. Ang nakagawiang mga katangiang ito ay naging bahagi na ng kulturang Asyano.

Ating tutuklasin ang mga salik na nagbigay daan para sa mga natatanging kontribusyon ng Silangan at Timog-Silangang Asya. Ano nga ba ang nagpapalakas ng loob ng mga Asyano at hindi nagpapatinag kahit saang larangan pa iharap ang mga ito? Paanong nahubog ang katapangan, kahinahunan, kapanatagan ng isipan, ang pagiging responsable at pagtitiwala sa sarili? Saan kaya nanggagaling ang mga katangiang ito ng Asyano?

Sa pagtatapos ng modyul na ito, inaasahan sa iyo ang sumusunod:

1. Naiisa-isa ang iba’t ibang kontribusyong kultural ng Silangan at Timog-Silangang Asya;

2. Nasusuri ang mga kontribusyon ng Silangan at Timog-Silangang Asya sa larangan ng humanidades, panitikan, at palakasan; at

3. Nabibigyang halaga ang mga kontribusyon ng Silangan at TimogSilangang Asya sa iba’t ibang larangan.

Ang pagkamit mo sa mga layuning nabanggit sa itaas ay magiging tulay upang tiyak na matutuhan mo ang sumusunod na pamantayan at kasanayan:

PAMANTAYANG PANGNILALAMAN (Content Standard)

  • Ang mag-aaral ay napahahalagahan ang pagtugon ng mga Asyano sa mga hamon ng pagbabago, pag-unlad, at pagpapatuloy ng Silangan at Timog-Silangang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (Ika-16 hanggang ika-20 Siglo).

PAMANTAYAN SA PAGGAWA (Performance Standard)

  • Ang mag-aaral ay nakapagsasagawa nang kritikal na pagsusuri sa pagbabago, pag-unlad at pagpapatuloy ng Silangan at Timog-Silangang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (Ika-16 hanggang ika-20 Siglo).

PAMANTAYANG PAMPAGKATUTO (Most Essential Learning Competency)

  • Napahahalagahan ang mga kontribusyon ng Silangan at Timog-Silangang Asya sa Kulturang Asyano.

Grade 7 Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan Modyul: Mga Kontribusyon ng Silangan at Timog-Silangang Asya sa Kulturang Asyano

AP7-Q4-MOD9

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment