How to Create a Safe and Inclusive Learning Environment for LGBTQIA+ Students

Grade 5 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan ICT and Entrepreneurship Modyul: “May Pera sa Pagbebenta!”

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Bilang isang entrepreneur na nagnanais na magtayo ng negosyong pantahanan o pampamayanan, kailangan mong matutuhan ang mga paraan at paalala kung paano maibebenta ang mga natatanging paninda. Makatutulong ito upang matiyak na ang produkto ay magiging patok sa mga mamimili at makapagbibigay sa iyo ng tiyak na kita.

Sa pamamagitan ng Modyul na ito, matutulungan ka kung paano makapagbenta ng natatanging paninda.

Grade 5 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan ICT and Entrepreneurship Ikalawang Markahan Modyul: “May Pera sa Pagbebenta!”

EPP5_IE_mod3_MayPeraSaPagbebenta_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment