Grade 5 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan ICT and Entrepreneurship Modyul: Angkop Ba Ang Negosyo Mo?

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Bawat tao ay may kaniya–kaniyang pamamaraan kung paano nila matutugunan ang kanilang walang katapusang kagustuhan at pangangailangan. Sa kanilang pakikibaka sa buhay, kinakailangan angpagtugon upang matustusan ang mga pangunahing pangangailangan ayon sa kanilang interes, kakayahan, karanasan at ukol kanino nakatutugon ang mga natatanging produkto at serbisyo.

Ang modyul na ito ay naglalayong matukoy ang mga taong nangangailangan ng angkop na produkto at serbisyo bilang batayan sa maunlad at matalinong pamumuhay. Layunin din nitong, mailapat ang iyong mga natutuhan upang matugunan ang mga serbisyong nagbibigay tulong at tumutugon sa pangangailangan ng bawat mamamayan.

Grade 5 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan ICT and Entrepreneurship Ikalawang Markahan Modyul: Angkop Ba Ang Negosyo Mo?

EPP5_IE_mod2_AngkopBaAngNegosyoMo_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment