Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik Modyul: Lohikal at Ugnayan ng mga Ideya sa Pagsulat ng Pananaliksik

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang modyul na ito ay naglalaman ng pagtalakay sa mga katwirang lohikal at ugnayan ng mga ideya sa pagsulat ng isang pananaliksik. Ito rin ay magdadala sa iyo upang maiugnay ang iyong napag-aralan sa mga naunang modyul, na makatutulong upang lumawak at mapalalim ang iyong kaalaman sa kaisipang nakapaloob sa isang teksto.

Kasanayang Pampagkatuto:

Nagagamit ang mga katwirang lohikal at ugnayan ng mga ideya sa pagsulat ng isang pananaliksik.

Layunin:

1. Natatalakay ang bahagi at katangian ng konseptong papel.

2. Naisasagawa ang mga katwirang lohikal at ugnayan ng mga ideya sa pagsulat ng isang konseptong papel.

3. Nakabubuo ng konseptong papel para sa sulating pananaliksik.

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik Ikaapat na Markahan Modyul: Lohikal at Ugnayan ng mga Ideya sa Pagsulat ng Pananaliksik

PPIITTP_q4_mod4_lohikalatugnayanngmgaideyasapagsulatngpananaliksik_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.