Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik Modyul: Pagbuo ng Isang Maikling Pananaliksik sa mga Napapanahong Isyu

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang modyul na ito ay naglalaman ng pagtalakay sa kung paano makabuo ng isang maikling pananaliksik sa mga napapanahong isyu sa ating bansa. Ito ay may kaugnayan din sa napag-aralan mo sa naunang modyul. Makatutulong ito sa iyo upang lalo pang mapaunlad ang iyong kakayahan sa pagsulat ng pananaliksik.

Kasanayang Pampagkatuto:

  • Nakabubuo ng isang maikling pananaliksik na napapanahon ang paksa.

Layunin:

  • Nabibigyang kahulugan ang pananaliksik;
  • Naipaliliwanag ang kahalagahan ng bawat bahagi nito; at
  • Nakasusulat ng isang maikling pananaliksik na napapanahon ang paksa.

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik Ikaapat na Markahan Modyul: Pagbuo ng Isang Maikling Pananaliksik sa mga Napapanahong Isyu

PPIITTP_q4_mod5_pagbuongisangmaiklingpananaliksiksamganapapanahongisyu-_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment