Grade 5 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Layon ay Pakikipagkaibigan sa Pakikilahok sa mga Patimpalak

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ikaw ba ay may kaibigan na napagsasabihan mo ng iyong mga kasiyahan at kalungkutan? Paano kayo naging magkaibigan? Siya ba ay handang tumulong sa iyo kahit walang inaasahang kapalit? Minsan ay may mga nakikilala tayong mga bagong kaibigan sa patimplak o paligsahang ating sinasalihan.

Lahat tayo ay may mga kaibigan. Sila ang mga taong nasasabihan natin ng ating kasiyahan at kalungkutan. Dahil kaibigan natin sila, halos nagkakapareho ang ating interes at paboritong mga bagay.

Madalas nasasabi na ang kaibigan ay isang kayamanang dapat ingatan dahil sila ay mahalaga.

Makikilala ang isang tunay na kaibigan sa mga pagkakataong may problema at kalamidad dahil sila ang mga taong handang tumulong nang walang inaasahang kapalit. Sila ang maituturing na kapamilya.

Ang sumusunod na mga layunin ang tatalakayin sa modyul na ito:

  • Nakikilahok sa mga patimpalak o paligsahan na ang layunin ay pakikipagkaibigan.
  • Nasasabi ang mga paraan kung paano mapananatili ang isang bagong nabuong pakikipagkaibigan mula sa pagsali sa patimpalak o paligsahan.
  • Nakapaglalahad kung paano makatutulong ang paggalang sa prinsipyo at interes ng isa’t isa sa pananatili ng isang malalim na pagkakaibigan.
  • Naipakikita ang magandang pakikitungo sa mga nakakasalamuha sa patimpalak o paligsahan sa pamamagitan ng pagpuri at pagbigay ng suporta sa katunggali.

Grade 5 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikalawang Markahan Modyul: Layon ay Pakikipagkaibigan sa Pakikilahok sa mga Patimpalak

EsP5_Q2_Mod7_LayonAyPakikipagkaibiganSaPakikilahokSaMgaPatimpalak_2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment