Grade 5 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Pagganap sa Tungkulin Gamit ang Teknolohiya

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Tunay nga ba na hindi masama ang media at teknolohiya? Paano ito makakasama sa iyo? Paano mo mababalanse ang pansariling oras para dito? Anoano ang paraan ng responsableng paggamit ng mga ito?

Malaki ang nagagawa ng media at teknolohiya sa pagbuo ng pananaw, gawi, pagpapahalaga at higit sa lahat, sa pag-unlad ng kaalaman ng tao.

Ang paglinang ng kakayahan ng isang mag-aaral ay nagagawa sa pamamagitan ng pagtupad ng mga tungkulin sa isang programa gamit ang anumang teknolohiya sa paaralan. Ang mga tungkuling ito na nakasalalay sa bawat isa ay paraan upang maisakilos ang mga ideya sa bawat programa. Kung ang isang bata o mag-aaral ay aktibo sa mga gawain sa paaralaan, ang kaniyang pisikal, mental, emosyonal at ispiritwal na aspeto ay malilinang.

Ang pagganap ng buong husay sa bawat tungkulin sa loob ng paaralan gamit ang mga teknolohiya ay nakalilinang ng talino at talento. Kaya bilang isang magaaral sa elementarya, dapat pagsumikapan mong malinang ang iyong kakayahan sa loob at labas ng paaralan para sa magandang kinabukasan.

Kailangan mo ring malaman na ang bawat teknolohiya ay may mabuti at masamang naidudulot, lalo na ang labis na paggamit nito. Ang kailangan mong gawin ay alamin ang mga alituntunin sa paggamit nito at kung kailan ito dapat gamitin.

Ang sumusunod na mga layunin ang tatalakayin sa modyul na ito:

  • Nagagampanan nang buong husay ang anumang tungkulin sa programa o proyekto gamit ang anumang teknolohiya sa paaralan.
  • Nakapaglalarawan na ang paggamit ng media at teknolohiya ay makapagdudulot ng paggalang sa opinyon ng ibang tao.
  • Naisasakatuparan ang wastong paraan ng paggamit ng media at teknolohiya.

Grade 5 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikalawang Markahan Modyul: Pagganap sa Tungkulin Gamit ang Teknolohiya

EsP5_Q2_Mod8_PagganapSaTungkulinGamitAngTeknolohiya_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment