Grade 5 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan Agrikultura Modyul: “Abono Ko, Pahalagahan Mo!”

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang paghahalaman ay isang kalugod-lugod na gawain lalo na kung malulusog ang tubo ng mga pananim. Maaaring palaguin ang mga halaman na walang gastos sa pamamagitan ng paggawa ng abonong organiko.

Kaibigan, ang modyul na ito ay naka pokus sa isang aralin:

  • Natatalakay ang kahalagahan at pamamaraan sa paggawa ng abonong organiko .

Matapos pag-aralan ang modyul na ito, inaasahang kaya mong:

❖ Talakayin ang kahalagahan at pamamaraan sa paggawa ng abonong organiko.

Grade 5 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan Agrikultura Ikalawang Markahan Modyul: “Abono Ko, Pahalagahan Mo!”

EPP5_Agri_mod1.1_AbonoKoPahalagahanMo_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment