Grade 5 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan Agrikultura Modyul: “Ligtas Sa Paggawa ng Abonong Organiko!”

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Mayroon ka bang sariling hardin sa iyong bakuran? Ikaw ba ay may tanim na mga halamang gulay? Kung gayon, tulad ng ibang mga trabahong iyong ginagampanan, dapat mong alamin kung ano-ano ang tamang paraan upang mapanatili ang iyong kaligtasan habang ginagawa mo ito. Sa modyul na ito, tutulungan ka upang lalo mong maunawaan ang kahalagahan sa pamamaraan at pag-iingat sa paggawa ng Abonong Organiko.

Ang modyul na ito ay isa sa dalawang modyul na naglalayong matulungan kang makagawa ng abonong organiko. Ito ay karugtong lamang sa Modyul 1 na una mong napag-aralan at natapos ng buong husay.

Pagkatapos mong pag-aralan ang modyul na ito, inaasahang masusunod mo ang mga pamamaraan at pag-iingat sa paggawa ng abonong organiko.

Grade 5 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan Agrikultura Ikalawang Markahan Modyul: “Ligtas Sa Paggawa ng Abonong Organiko!”

EPP5_Agri_mod1.2_LigtasSaPaggawaNgAbonongOrganiko_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment