Grade 5 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan Agrikultura Modyul: “Tanim Mo, Alagaan Mo!”

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Tungkol saan ang modyul na ito?

Ang modyul na ito ay tungkol sa paggawa ng masistemang pangangalaga ng tamin na mga gulay. Nahahati ang modyul na ito sa tatlong bahagi. Layunin sa modyul na ito na turuan kang malaman kung papaano magdilig, magbungkal ng lupa at maglagay ng abonong organiko.

Mayroong mga masistemang pangangalaga ng tanim na mga gulay na dapat mong maunawaan. Ito’y magsisilbing gabay sa iyong pag-aaral. Basahing mabuti at unawain ang bawat itinakda.

Grade 5 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan Agrikultura Ikalawang Markahan Modyul: “Tanim Mo, Alagaan Mo!”

EPP5_Agri_mod2_TanimMoAlagaanMo_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment