Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino Unang Markahan – Modyul 5: Mga Konseptong Pangwika

Ang modyul na ito ay ginawa at isinulat para sa iyo bilang isang mag-aaral. Ito ay makatutulong upang matutuhan ang tungkol sa Konseptong Pangwika. Ang sakop ng modyul ay magamit sa ano mang kalagayan ng mag-aaral. Ang mga salitang ginamit dito ay angkop sa lebel ng pang-unawa ng mag-aaral na naaayon sa pamantayan nito.

Kasanayang Pampagkatuto:

Nagagamit ang kaalaman sa modernong teknolohiya (facebook, google, at iba pa) sa pag-unawa sa mga konseptong pangwika. F11EP-Ie-31

Layunin:

  • Natutukoy ang mga modernong teknolohiya bilang instrumento sa pag-unawa sa konseptong pangwika
  • Nagagamit ang wika sa modelong teknolohiya tulad ng aplikasyon sa social media, ang facebook, Twitter, at Instagram
  • Nakasusulat ng sariling post (hal. Hugot Lines o Pick-Up Lines) sa Facebook at iba pang aplikasyon sa modernong teknolohiya
KPWKP_q1_mod5_Mga-Konseptong-Pangwika_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment