Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino Unang Markahan –Modyul 12: Sanaysay

Ang modyul na ito ay ginawa at sinulat para sa iyo bilang isang mag-aaral. Ito ay makatutulong upang matutuhan ang tungkol sa Sanaysay. Ang sakop ng modyul ay magagamit sa ano mang kalagayan ng mag-aaral. Ang mga salitang ginamit dito ay angkop sa lebel ng pag-unawa ng mag-aaral na naaayon sa pamantayan nito.

Naglalaman ang modyul na ito ng paksang tumatalakay sa;

  • Uri ng Sanaysay
  • Bahagi ng Sanaysay
  • Elemento ng Sanaysay

Kasanayang Pampagkatuto:

  • Nakasusulat ng sanaysay na tumatalunton sa isang partikular na yugto ng kasaysayan ng wikang pambansa (MELC)

Layunin:

  • Nauunawaan ang kahulugan ang dalawang uri ng sanaysay.
  • Naipagmamalaki ang pagtatagumpay na naganap sa kasaysayan ng wikang pambansa.
  • Nakabubuo ng isang sanaysay tungkol sa isang yugto ng kasaysayan ng wikang pambansa.
KPWKP_q1_mod12_Sanaysay_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment