Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino Unang Markahan – Modyul 13: Sanhi at Bunga

Ang modyul na ito ay ginawa at sinulat para sa iyo bilang isang mag-aaral. Ito ay makatutulong upang matutuhan ang ugnayang sanhi at bunga. Ang sakop ng modyul ay magamit sa ano mang kalagayan ng mag-aaral. Ang mga salitang ginamit dito ay angkop sa lebel ng pag-unawa ng mag-aaral na naaayon sa pamantayan nito.

Kasanayang Pampagkatuto:

  • Natitiyak ang mga sanhi at bunga ng mga pangyayaring may kaugnayan sa pag-unlad ng wikang pambansa (MELCs)

Layunin:

  • Matukoy ng mga mag-aaral ang sanhi at bunga ng mga pangyayaring may kaugnayan sa pag-unlad ng wikang pambansa.
  • Makabubuo ng isang maikling talata gamit ang sanhi at bunga.
  • Magamit at mapahalagahan ang kasaysayan ng pag-unlad ng wikang pambansa gamit ang sanhi at bunga.
KPWKP_q1_mod13_SanhiatBunga_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment