Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino Unang Markahan – Modyul 10: Pagtalakay ng Iba’t ibang Indibidwal Ukol sa Wikang Pambansa

Ang modyul na ito ay naglalaman ng pagtalakay sa mga pananaw ng mga indibidwal ukol sa pinagdaanang pangyayari ng Wikang Pambansa. Makatutulong ang modyul na ito sa iyo upang higit mong maunawaan ang naging kasaysayan ng Wikang Pambansa.

Naglalaman ang modyul na ito ng paksang:

1. Pagtalakay ng iba’t ibang indibidwal ukol sa Wikang Pambansa Kasanayang Pampagkatuto:

  • Nakapagbibigay ng opinyon o pananaw kaugnay sa mga napakinggang pagtalakay sa wikang Pambansa

Layunin:

  • Natutukoy ng mga mag-aaral ang sariling opinyon o pananaw sa mga pahayag na ibinigay.
  • Nasusuri ang mga pahayag tungkol sa Wikang Pambansa.
  • Nakabubuo ng sanaysay na nagpapakita ng opinyon tungkol sa napakinggang panayam.
KPWKP_q1_mod10_Pagtalakay-ng-Ibat-ibang-Indibidwal-Ukol-sa-Wikang-Pambansa_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment