Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Filipino Unang Markahan – Modyul 8: Paraan ng Paggamit ng Wika sa Lipunan

Ang modyul na ito ay ginawa at sinulat para sa iyo bilang isang mag-aaral. Ito ay makatutulong upang matutuhan ang iba’t ibang sitwasyon ng gamit ng wika sa lipunan sa pamamagitan ng pananaliksik. Ang sakop ng modyul ay magamit sa ano mang kalagayan ng mag-aaral. Ang mga salitang ginamit dito ay angkop sa lebel ng pang-unawa ng mag-aaral na naaayon sa pamantayan nito.

Kasanayang Pampagkatuto:

Nakapagsasaliksik ng mga halimbawang sitwasyon na nagpapakita ng gamit ng wika sa lipunan. F11EP – Ie – 31

Layunin:

  • Nasusuri ang gamit ng wika (ayon kay M.A.K. Halliday) sa nabasang mga halimbawa;
  • Nakagagawa ng isang pananaliksik na nagpapakita ng ilang halimbawa ng sitwasyon sa lipunan gamit ang wika;
  • Nailalahad ang epektibong gamit ng wika sa lipunan sa iba’t ibang sitwasyon.
KPWKP_q1_mod8_paraanngpaggamitngwikasalipunan_V2-

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment