Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Filipino Unang Markahan – Modyul 7: Gamit ng Wika sa Lipunan (Pasalita)

Ang modyul na ito ay ginawa at sinulat para sa iyo bilang isang mag-aaral. Ito ay makatutulong upang matutuhan ang tungkol sa cohesive devices sa paggamit ng wika sa lipunan. Ang sakop ng modyul ay magamit sa ano mang kalagayan ng mag-aaral. Ang mga salitang ginamit dito ay angkop sa lebel ng pang-unawa ng mag-aaral na naaayon sa pamantayan nito.

Kasanayang Pampagkatuto:

Naipaliliwanag nang pasalita ang gamit ng wika sa lipunan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga halimbawa (F11PS – Id – 87)

Layunin:

  • Natutukoy ang gamit ng wika sa lipunan sa sa pasalitang paraan.
  • Nakabubuo ng pangungusap o pahayag sa tulong ng cohesive device sa pagpapaliwanag at pagbibigay -halimbawa sa mga gamit ng wika sa lipunan.
  • Naisasabuhay ang mga epektibong komunikasyon gamit ang pasalitang paraan sa araw-araw na pakikipagtalastasan.
KPWKP_q1_mod7_gamitngwikasalipunan_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment