Filipino sa Piling Larang (Isports) Modyul: Kahulugan, Kalikasan at Katangian ng Pagsulat ng Sulating Pang-Isports

Idinesenyo at binuo ang modyul na ito upang matulungan ka sa pagkatuto ng sulating pang-Isports. Nilalayon nitong iyong matamo angiyong kaalaman tungkol sa kahulugan, kalikasan at katangian.

Mula sa araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang maisasagawa ang mga sumusunod:

  • Nabibigyang-kahulugan ang sulating pang-isports (CS_FI11/12PB-0a-c107)
  • Nakikilala ang iba’t ibang sulating pang-isports ayon sa: (a) Layunin (b) Gamit; (c) Katangian; (d) Anyo; (e) Target na gagamit (CS_FI11/12PT-0a-c-95)

Senior High School Quarter 1 Self-Learning Module Filipino sa Piling Larang (Isports): Kahulugan, Kalikasan at Katangian ng Pagsulat ng Sulating Pang-Isports

MODULE-1_Q1-2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment