Grade 1 Mathematics Module: Identifying, Reading and Writing Ordinal Numbers

Dinisenyo at isinulat ang modyul na ito bilang gabay sa mag-aaral upang maunawaan ang konsepto ng pagkilalasa1st, 2nd, 3rd hanggang 10th na nagpapakita ng posisyon ng isang bagay base sa ibinigay na point of reference. Saklaw ng modyul na ito ang paggamit sa iba’t ibang situwasyon ng pagkatuto. Ginamitan ang modyul naito ng wika at talasalitaan na naaangkop sa lebel ng mga mag-aaral. Inayos para makasunod sa paraang istandard na pagkakasunod-sunod ang mga aralin sa kursong ito ngunit maaaring baguhin upang matugunan ang ginagamit na mga teksbuk sa kasalukuyan.

Ang pokus ng nilalaman ng modyul ay:

Identifying the 1st, 2nd, 3rd up to 10th objects in a given set from a given point of references (left to right)
(M1NS-Ii-16.I)

Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

1. Makikilala ang 1st, 2nd, 3rd hanggang 10th bagay mula sa ibinigay na point of reference.

2. Maisasagawa sa tunay na buhay ng may kagiliwan ang mga natutunan sa modyul na ito.

Grade 1 Self-Learning Module: Identifying, Reading and Writing Ordinal Numbers

Math1_Q1_Wk8M9_Identifying-Reading-and-Writing-Ordinal-Numbers_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment