Grade 7 Araling Panlipunan Modyul: Iba’t Ibang Ideolohiya sa Pag-usbong ng Nasyonalismo at Kilusang Nasyonalista

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa bahaging ito, lilinangin ang iyong kaalaman at pang-unawa sa iba’t ibang ideolohiyang umusbong upang maipakita ang nasyonalismo. Malaki ang pasasalamat natin sa mga nasyonalistang lider sa pakikipaglaban sa iba’t ibang paraan, maipakita lang ang pagmamahal sa bayan. Ano-ano ang impluwensiya ng iba’t ibang ideolohiya sa malawakang kilusang nasyonalista sa Silangan at TimogSilangang Asya.

Ang lahat ng ito ay bibigyang linaw sa modyul na ito upang tulungan kang maunawaan ang pagbuo ng mga bansa sa Silangan at Timog-Silangang Asya sa pamamagitan ng mga gawaing inihanda para sa iyo. Kaya’t tara na, alamin natin ang landas na gagabay tungo sa karunungan.

Sa pagtatapos ng modyul na ito, inaasahan sa iyo ang sumusunod:

1. Natatalakay ang iba’t ibang ideolohiya sa pag-usbong ng nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya;

2. Nahihinuha ang kaugnayan ng iba’t ibang ideolohiya at ang implikasyon nito sa pag-usbong ng nasyonalismo at kilusang nasyonalista sa Silangan at Timog-Silangang Asya; at

3. Napapahalagahan ang iba’t ibang ideolohiya na naging lunsaran at gabay ng mga pinunong nagtatag ng kilusang nasyonalista tungo sa kasarinlan ng mga bansa sa Silangan at Timog-Silangang Asya.

Ang pagkamit mo sa mga layuning nabanggit sa itaas ay magiging tulay upang tiyak na matutuhan mo ang sumusunod na pamantayan at kasanayan:

PAMANTAYANG PANGNILALAMAN (Content Standard)

  • Ang mag-aaral ay napahahalagahan ang pagtugon ng mga Asyano sa mga hamon ng pagbabago, pag-unlad at pagpapatuloy ng Silangan at Timog Silangang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika-16 hanggang ika-20 Siglo).

PAMANTAYAN SA PAGGAWA (Performance Standard)

  • Ang mag-aaral ay nakapagsasagawa nang kritikal na pagsusuri sa pagbabago, pag-unlad at pagpapatuloy ng Silangan at Timog-Silangang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika-16 hanggang ika-20 Siglo).

PAMANTAYANG PAMPAGKATUTO (Most Essential Learning Competency)

  • Nasusuri ang kaugnayan ng iba’t ibang ideolohiya sa pag-usbong ng nasyonalismo at kilusang nasyonalista.

Grade 7 Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan Modyul: Iba’t Ibang Ideolohiya sa Pag-usbong ng Nasyonalismo at Kilusang Nasyonalista

AP7-Q4-MOD4

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment