Grade 7 Araling Panlipunan Modyul: Bahaging Ginampanan ng Kababaihan sa Hilagang-Silangan at Timog-Silangang Asya

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Halina’t simulan natin!

Iba-iba ang antas at kalagayan ng kababaihan noon at ngayon. May higit na maganda ang kalagayan at mayroon ding kakaunti ang karapatan. Hindi agarang narating ng mga kababaihang Asyano ang kanilang kasalukuyang kalagayan, sila ay nagpunyagi upang mapabuti ang kanilang kalagayan. Nakita ng kababaihan ang kahalagahan ng mga samahan upang maisulong ang kanilang interes at marinig ang kanilang mga boses. Bilang Asyano, mahalagang malaman natin ang mga pakikibakang isinagawa ng kababaihang Asyano upang maisulong ang karapatan nila at makamtan ang pagkakapantay-pantay ng lalaki at babae sa lipunan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kilusan na magtataguyod sa karapatan ng kababaihan.

Sa modyul na ito ay bibigyang kasagutan natin ang katanungan sa kung papaano nakuha ng kababaihan ang karapatang bumoto at karapatang makibahagi sa buhay pang-ekonimoya sa Hilagang-Silangan at Timog-Silangang Asya.

Sa pagtatapos ng modyul na ito, inaasahan sa iyo ang sumusunod:

1. Naiisa-isa ang mga kilusang nabuo na nagpapakita ng bahaging ginampanan ng mga kababaihan tungo sa pagkakapantay-pantay, pagkakataong pang-ekonomiya, at karapatang pampolitika;

2. Natutukoy ang karanasan at bahaging ginampanan ng mga kababaihan tungo sa pagkakapantay-pantay, pagkakataong pang-ekonomiya at karapatang pampolitika; at

3. Nasusuri ang karanasan at bahaging ginampanan ng mga kababaihan tungo sa pagkakapantay-pantay, pagkakataong pang-ekonomiya, at karapatang pampolitika.

Ang pagkamit mo sa mga layuning nabanggit sa itaas ay magiging tulay upang tiyak na matutuhan mo ang sumusunod na pamantayan at kasanayan:

PAMANTAYANG PANGNILALAMAN (Content Standard)

  • Ang mag-aaral ay napahahalagahan ang pagtugon ng mga Asyano sa mga hamon ng pagbabago, pag-unlad at pagpapatuloy ng Silangan at Timog Silangang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika-16 hanggang ika-20 Siglo).

PAMANTAYAN SA PAGGAWA (Performance Standard)

  • Ang mag-aaral ay nakapagsasagawa nang kritikal na pagsusuri sa pagbabago, pag-unlad, at pagpapatuloy ng Hilagang-Silangan at Timog Silangang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika-16 hanggang ika-20 Siglo).

PAMANTAYANG PAMPAGKATUTO (Most Essential Learning Competency)

  • Nasusuri ang karanasan at bahaging ginampanan ng mga kababaihan tungo sa pagkakapantay-pantay, pagkakataong pang-ekonomiya, at karapatang pampolitika.

Grade 7 Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan Modyul: Bahaging Ginampanan ng Kababaihan sa Hilagang-Silangan at Timog-Silangang Asya

AP7-Q4-MOD5

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment