Grade 7 Araling Panlipunan Modyul: Bahaging Ginampanan ng Nasyonalismo sa PagbibigayWakas sa Imperyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluraning bansa ang nagbigaydaan sa pagbangon ng nasyonalismo sa Asya. Iyong napag-alaman sa mga naunang aralin ang maraming salik sa pag-usbong ng nasyonalismo ng isang bansa, nangunguna na ang pinagdaanang kasaysayan ng mga bansa sa Silangan at TimogSilangang Asya. “Ibon man may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak.” Ipinahihiwatig ng bahagi ng awiting “Bayan Ko” ang pagmamahal sa kalayaan. Para sa iyo, bakit mahalaga ang kalayaan? Ano ang gagawin mo kung may mga dayuhang nais sakupin ang ating bansa? Sa kasalukuyan, paano mo ipapakita ang pagmamahal sa iyong bansang sinilangan? Paano ipinakita ng mga kapwa nating Asyano ang damdaming nasyonalismo?

Sa bahaging ito ng aralin ay lubos mong mapahahalagahan ang bahaging ginampanan ng nasyonalismo sa pagbibigay-wakas sa imperyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya.

Halina at iyong tuklasin!

Sa pagtatapos ng modyul na ito ay inaasahan sa iyo ang sumusunod:

1. Nabibigyang kahulugan ang nasyonalismo;

2. Natatalakay ang paglaya ng mga bansa sa Hilagang-Silangan at Timog-Silangang Asya; at

3. Naipahahayag ang kahalagahan ng bahaging ginampanan ng nasyonalismo sa pagbibigay-wakas sa imperyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya.

Ang pagkamit mo sa nabanggit na layunin ay magiging tulay upang tiyak na matutunan mo ang sumusunod na pamantayan at kasanayan:

PAMANTAYANG PANGNILALAMAN (Content Standard)

  • Ang mag-aaral ay napahahalagahan ang pagtugon ng mga Asyano sa mga hamon ng pagbabago, pag-unlad at pagpapatuloy ng Silangan at Timog-Silangang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika 16-ika hanggang ika-20 siglo).

PAMANTAYAN SA PAGGAWA (Performance Standard)

  • Ang mag-aaral ay nakapagsasagawa ng kritikal na pagsusuri sa pagbabago, pag-unlad at pagpapatuloy ng Silangan at Timog-Silangang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika-16 hanggang ika-20 siglo).

PAMANTAYANG PAMPAGKATUTO (Most Essential Learning Competency)

  • Napahahalagahan ang bahaging ginampanan ng nasyonalismo sa pagbibigaywakas sa imperyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya.

Grade 7 Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan Modyul: Bahaging Ginampanan ng Nasyonalismo sa PagbibigayWakas sa Imperyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya

AP7-Q4-MOD6

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment