Grade 7 Araling Panlipunan Modyul: Epekto ng Pandaigdigang Digmaan sa Hilagang-Silangan at Timog-Silangang Asya

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Halina’t simulan natin!

Napakaraming nangyari sa kasaysayan ng daigdig. Isa na rito ang masalimuot na pandaigdigang digmaan na nagbalot ng takot sa bawat tao sa iba’t ibang panig ng mundo. Sa bawat sabog ng bomba, putok ng baril ay animo’y susunod ang kamatayan. Ano nga ba ang iba’t ibang epekto ng pandaigdigang digmaan?

Sa pagtatapos ng modyul na ito, inaasahan sa iyo ang sumusunod:

1. Natutukoy ang iba’t ibang karanasan at epekto ng pandaigdigang digmaan; at

2. Nabibigyang halaga ang epekto ng pandaigdigang digmaan sa pagaangat ng malawakang kilusang nasyonalista.

Ang pagkamit mo sa mga layuning nabanggit sa itaas ay magiging tulay upang tiyak na matutuhan mo ang sumusunod na pamantayan at kasanayan.

PAMANTAYANG PANGNILALAMAN (Content Standard)

  • Ang mga mag-aaral ay naipamamalas ang pag-unawa sa pagbabago, pagunlad at pagpapatuloy sa Timog at Kanlurang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika-16 siglo hanggang ika-20 siglo).

PAMANTAYAN SA PAGGAWA (Performance Standard)

  • Ang mga mag-aaral ay nakapagsasagawa ng kritikal na pagsusuri sa pagbabago, pag-unlad at pagpapatuloy sa Hilagang-Silangan at Timog Silangang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika-16 siglo hanggang ika-20 siglo).

PAMANTAYANG PAMPAGKATUTO (Most Essential Learning Competency)

  • Natatalakay ang karanasan at implikasyon ng digmaang pandaigdig sa kasaysayan ng mga bansang Asyano.

Grade 7 Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan Modyul: Epekto ng Pandaigdigang Digmaan sa Hilagang-Silangan at Timog-Silangang Asya

AP7-Q4-MOD3

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment