Grade 7 Araling Panlipunan Modyul: Nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Napakalaki ang naiambag ng mga lider sa pakikipaglaban at pagbubuwis ng buhay upang maipagtanggol ang bansa sa kamay ng mga Kanluranin. Dahil sa damdaming makabayan, napukaw ang pagnanais ng mga mamamayan na wakasan ang pagpapasasa ng mga kolonyalista at imperyalistang Kanluranin sa kanilang pinagkukunang-yaman sa Silangan at Timog-Silangang Asya.

Maraming mga tanong ang maaaring maiugnay upang higit na maintindihan ang nasyonalismo. Ilan dito ay ang mga tanong kung paanong lumawak ang damdaming nasyonalismo sa mga Asyano at anong pamamaraan ang ginamit upang makamit ang inaasam na kalayaan. Ang lahat ng ito ay bibigyang linaw sa modyul na ito upang tulungan kang maunawaan ang nasyonalismo sa pagbuo ng mga bansa sa Silangan at Timog-Silangang Asya sa pamamagitan ng mga gawaing inihanda para sa iyo. Kaya’t tara na, lakbayin natin ang daan tungo sa karunungan.

Sa pagtatapos ng modyul na ito, inaasahan sa iyo ang sumusunod:

1. Naiisa-isa ang mga salik at pangyayaring nagbigay-daan sa pagunlad ng nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya;

2. Natatalakay ang iba’t ibang salik at pangyayaring nagbigay-daan sa nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya; at

3. Nabibigyang halaga ang papel ng nasyonalismo sa pagbuo ng mga bansa sa Silangan at Timog-Silangang Asya.

Ang pagkamit mo sa mga layuning nabanggit sa itaas ay magiging tulay upang tiyak na matutuhan mo ang sumusunod na pamantayan at kasanayan:

PAMANTAYANG PANGNILALAMAN (Content Standard)

  • Ang mag-aaral ay napahahalagahan ang pagtugon ng mga Asyano sa mga hamon ng pagbabago, pag-unlad at pagpapatuloy ng Silangan at Timog-Silangang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika-16 hanggang ika-20 Siglo).

PAMANTAYAN SA PAGGAWA (Performance Standard)

  • Ang mag-aaral ay nakapagsasagawa nang kritikal na pagsusuri sa pagbabago, pag-unlad at pagpapatuloy ng Silangan at Timog-Silangang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika-16 hanggang ika-20 siglo).

PAMPAGKATUTO (Most Essential Learning Competency)

  • Nasusuri ang mga salik, pangyayari, at kahalagahan ng nasyonalismo sa pagbuo ng mga bansa sa Silangan at Timog-Silangang Asya.

Grade 7 Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan Modyul: Nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya

AP7-Q4-MOD2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

3 thoughts on “Grade 7 Araling Panlipunan Modyul: Nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya”

  1. May I request to share module on /depedtambayan.net/grade-7-araling-panlipunan-modyul-nasyonalismo-sa-silangan-at-timog-silangang-asya. Thanks po.

    Reply

Leave a Comment