Grade 7 Araling Panlipunan Modyul: Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Halina’t simulan natin!

Resulta ng mga pagbabagong dulot ng pag-unlad sa teknolohiya, kaalaman sa paglalakbay, at paglago ng industriya ang dahilan ng paglalakbay ng mga Kanluranin sa Asya. Kasabay nito ang pangangailangan nila ng mapagkukunan ng mga hilaw na materyales at mababagsakan ng sobrang produkto kaya’t kinailangan nilang manakop at magpalawak ng kanilang teritoryo. Kaugnay nito nagsimula silang magtatag ng mga kolonya sa pamamagitan ng patakarang kolonyalismo at imperyalismo.

Ang Kolonyalismo ay ang sistema kung saan kinokontrol ng isang lipunan o estado ang mga tao at mapagkukunang yaman nito. Samantalang ang Imperyalismo naman ay nangangahulugan ng dominasyon ng isang makapangyarihang nasyon-estado sa aspektong pampolitika, pangkabuhayan, at pangkultural sa pamumuhay ng mahina at maliit ng nasyon-estado upang maging pandaigdigang makapangyarihan.

Sa pagtatapos ng modyul na ito, inaasahan sa iyo ang sumusunod:

1. Naiisa-isa ang mga dahilan, paraan, at epekto ng kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya;

2. Natutukoy ang mga bansa na nasakop ng Kolonyalismo sa Silangan at Timog-silangang Asya; at

3. Nasusuri ang mga paraan, dahilan, at epekto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga Kanluranin sa Silangan at Timog-Silangang Asya.

Ang pagkamit mo sa mga layuning nabanggit sa itaas ay magiging tulay upang tiyak na matutuhan mo ang sumusunod na pamantayan at kasanayan.

PAMANTAYANG PANGNILALAMAN (Content Standard)

  • Ang mga mag-aaral ay napahahalagahan ang pagtugon ng mga Asyano sa mga hamon ng pagbabago, pag-unlad, at pagpapatuloy ng Silangan at TimogSilangang Asya sa transisyonal at makabagong panahon (ika-16 hanggang ika-20 siglo).

PAMANTAYAN SA PAGGAWA (Performance Standard)

  • Ang mga mag-aaral ay nakapagsasagawa ng kritikal na pagsusuri sa pagbabago, pag-unlad, at pagpapatuloy ng Silangan at Timog-Silangang Asya sa transisyonal at makabagong panahon (ika-16 hanggang ika-20 siglo).

PAMANTAYANG PAMPAGKATUTO (Most Essential Learning Competency)

  • Nasusuri ang mga paraan, dahilan, at epekto ng kolonyalismo at imperyalismo ng mga Kanluranin sa unang yugto (Ika-16 at Ika-17 siglo) pagdating nila sa Silangan at Timog-Silangang Asya.

Grade 7 Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan Modyul: Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya

AP7-Q4-MOD1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment