Grade 4 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Halaman at mga Pananim kung Kakalingain, Buhay ng Tao’y Pagpapalain

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang pagpapanatili ng magandang kapaligiran ay patunay ng pagmamahal sa Inang Kalikasan. Lahat tayo ay nilikha ng Diyos upang maging tagapangalaga ng Kaniyang mga nilikha tulad ng mga halaman. Pinangangalagaan mo ba ang mga halaman sa paligid mo? Bilang mag-aaral, maipakikita mo ang pagpapahalaga sa halaman sa pamamagitan ng tamang pangangalaga rito.

Sa pagtatapos ng modyul na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang napahahalagahan ang lahat ng mga likha na may buhay: halaman;

  • pangangalaga sa mga halaman gaya ng pag-aayos ng mga nabuwal na halaman, paglalagay ng mga lupa sa paso, at pagbubungkal ng tanim na halaman sa paligid.

Grade 4 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan Modyul: Halaman at mga Pananim kung Kakalingain, Buhay ng Tao’y Pagpapalain

ESP4-Q4-MOD5

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment