Grade 4 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Mga Hayop na Ligaw at Endangered: Kalingain at Alagaan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang pagkalinga sa mga hayop nalalang ng Diyos ay pagpapakita ng iyong pagpapahalaga sa Kaniyang mga nilikha. Dapat alagaan ang mga hayop sapagkat sila ay nilalang ng Diyos at nakakatulong sa atin sa maraming paraan.

Alam mo ba na bukod sa mga karaniwang hayop nainaalagaan natin ay may iba pang hayop na nangangailangan din ng pagkalinga at pagma mahal mula sa tao. Sila ang mga hayop na ligaw at mga hayop na nanganganib nang maubos o endangered animal s. Katulad ng ibang likha ng Diyos, ang mga hayop ay dapat pahalagahan at kalingain.

Bilang batang mag-aaral, kaya mo rin bang maipakita ang pagpapahalaga sa kanila?

Sa modyul na ito i naasahang napahahal agahan ang lahat ng mga li kha na may buhay:

– pagkalinga sa mga hayop na ligaw at endangered.

Grade 4 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan Modyul: Mga Hayop na Ligaw at Endangered: Kalingain at Alagaan

ESP4-Q4-MOD4

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment