Grade 4 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Kagamitang Materyal, Ating Pagmalasakitan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Lahat ng kagamitan sa bahay tulad ng upuan, mesa, electric fan, refrigerator, at iba pa ay gawa ng tao. Subalit ito ay nagmula sa likas na yaman na biyayang ipinagkaloob ng Diyos. Dahil dito, nararapat na ang mga tao ay marunong magpahalaga sa kalikasan sa pagiging responsable sa paggamit ng mga ito. Bilang isang batang Pilipino, paano mo kaya pangangalagaan at gagamitin ang mga materyal na nagmumula sa likas na yaman?

Sa pagtatapos ng modyul na ito ikaw ay inaasahang napahahalagahan ang lahat ng mga likha: materyal na kagamitan;

– pangangalaga sa mga materyal na kagamitang likas o gawa ng tao.

Grade 4 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan Modyul: Kagamitang Materyal, Ating Pagmalasakitan

ESP4-Q4-MOD6

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment