Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Filipino sa Piling Larang Teknikal-Bokasyunal: Hakbang sa Pagsasagawa ng Manwal at Liham Pangnegosyo

Ang modyul na ito ay dinisenyo at sinulat upang magsilbing gabay ng mag aaral sa pagkatuto. Makakatulong ito upang mabatid ang mga hakbangin sa pagsasagawa ng sulating teknikal na manwal at liham pangnegosyo. Ang saklaw ng modyul na ito ay angkop sa iba’t ibang pamamaraang pampagkatuto. Ang mga aralin ay nilapatan ng angkop na talasalitaan na magagamit sa pag-unawa sa nilalaman ng bawat teksto. Ang mga aralin ay nakadisenyo batay sa sistematikong balangkas ng kurso.

Ang modyul ay may isang aralin:

Aralin 7- Sulating Teknikal- Bokasyunal: Hakbang sa Pagsasagawa ng Manwal at Liham Pangnegosyo

Pagkatapos ng modyul, inaasahan ang bawat mag-aaral na:

  • Naiisa-isa ang mga hakbang sa pagsasagawa ng mga binasang halimbawang sulating teknikal-bokasyunal (CS-FFV11/12PB-0g-i-106)
  • Natutukoy ang mga tiyak na hakbangin sa pagsasagawa ng manwal at liham pangnegosyo.
  • Nakapagsasaliksik upang makilala ang layon ng pagsulat ng isang manwal.
  • Nakapagbibigay ng sariling halimbawa ng mga bahagi ng liham pangnegosyo.
  • Nakasusulat ng sariling manwal o liham pangnegosyo batay sa tinalakay na hakbang.

Senior High School Quarter 1 Self-Learning Module Filipino sa Piling Larang Teknikal – Bokasyunal: Sulating Teknikal: Hakbang sa Pagsasagawa ng Manwal at Liham Pangnegosyo

Week-7-ADM-Version-2-Filipino-SHS-TVL

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.