Filipino sa Piling Larang Teknikal-Bokasyunal: Hakbang sa Pagsasagawa ng Manwal at Liham Pangnegosyo

Ang modyul na ito ay dinisenyo at sinulat upang magsilbing gabay ng mag aaral sa pagkatuto. Makakatulong ito upang mabatid ang mga hakbangin sa pagsasagawa ng sulating teknikal na manwal at liham pangnegosyo. Ang saklaw ng modyul na ito ay angkop sa iba’t ibang pamamaraang pampagkatuto. Ang mga aralin ay nilapatan ng angkop na talasalitaan na magagamit sa pag-unawa sa nilalaman ng bawat teksto. Ang mga aralin ay nakadisenyo batay sa sistematikong balangkas ng kurso.

Ang modyul ay may isang aralin:

Aralin 7- Sulating Teknikal- Bokasyunal: Hakbang sa Pagsasagawa ng Manwal at Liham Pangnegosyo

Pagkatapos ng modyul, inaasahan ang bawat mag-aaral na:

  • Naiisa-isa ang mga hakbang sa pagsasagawa ng mga binasang halimbawang sulating teknikal-bokasyunal (CS-FFV11/12PB-0g-i-106)
  • Natutukoy ang mga tiyak na hakbangin sa pagsasagawa ng manwal at liham pangnegosyo.
  • Nakapagsasaliksik upang makilala ang layon ng pagsulat ng isang manwal.
  • Nakapagbibigay ng sariling halimbawa ng mga bahagi ng liham pangnegosyo.
  • Nakasusulat ng sariling manwal o liham pangnegosyo batay sa tinalakay na hakbang.

Senior High School Quarter 1 Self-Learning Module Filipino sa Piling Larang Teknikal – Bokasyunal: Sulating Teknikal: Hakbang sa Pagsasagawa ng Manwal at Liham Pangnegosyo

Week-7-ADM-Version-2-Filipino-SHS-TVL

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment