Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Filipino sa Piling Larang Teknikal-Bokasyunal: Promo Material, Flyer at Leaflet

Ang modyul na ito ay dinisenyo at sinulat upang maging gabay sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa pang-unawang teknikal-bokasyunal. Higit na makakatulong ito upang mabatid ang pangunahing mga layunin at batayang kaalaman sa teknikal na mga sulatin. Ang saklaw ng modyul na ito ay angkop sa iba’t ibang pamamaraang pampagkatuto. Ang mga aralin ay nilapatan ng angkop na mga salita na kadalasang ginagamit sa pagsulat- teknikal upang higit na maunawaan ang nilalaman ng teksto. Ang mga aralin ay nakadisenyo batay sa sistematikong balangkas ng kurso.

Ang modyul ay may isang aralin:

  • Aralin 6- Sulating Teknikal-Bokasyunal: Promo Material, Flyer at Leaflet

Pagkatapos ng modyul, inaasahan ang bawat mag-aaral na:

Nakapagsasagawa ng panimulang pananaliksik kaugnay ng kahulugan, kalikasan at katangian ng iba’t ibang anyo ng sulating teknikal-bokasyunal: Promo Material, Flyer at Leaflet (CS_FTV11/12EP-0d-f-42)

1. Nakabubuo ng sariling pangungusap gamit ang mga salitang teknikal na makikita sa loob ng isang promo material, flyer at leaflet.

2. Nakikilala ang wastong sistema sa pagsulat at paglikha ng isang promo material, flyer at leaflet.

3. Nakapagsasagawa ng isang pananaliksik hinggil sa mga promo material, flyer at leaflet na ginagamit sa isang partikular na kompanya.

4. Nakalilikha ng sariling disenyo batay sa ibinigay na layunin at batayan sa paglikha ng isang promo material, flyer at leaflet.

5. Nakaguguhit ng mga kinakailangang simbolo o ilustrasyon na nakabatay sa mga tinalakay na proseso sa paglikha ng promo material, flyer at leaflet.

Senior High School Quarter 1 Self-Learning Module Filipino sa Piling Larang Teknikal – Bokasyunal: Sulating Teknikal: Promo Material, Flyer at Leaflet

Week-6-ADM-Version-2-Filipino-SHS-TVL

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.