Grade 9 Filipino Modyul: Noli Me Tangere: Ang Paggising

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Magandang buhay, mag-aaral! Kumusta ka? Binabati kita sa iyong masigasig na pagsubaybay sa nobelang Noli Me Tangere. Alam kong sabik ka nang mapag-aralan ang kasunod na mga araling kaugnay rito.

Ang modyul na ito ay pinamagatang “Ang Paggising” kaya’t inaasahang maglalaman ito ng mga makatotohanang pangyayari na maiuugnay mo sa ilang pangyayari sa kasalukuyan. Inilalahad din ang mga kaugaliang binanggit sa mga kabanata na nakatutulong sa pagpapayaman sa kulturang Asyano.

Sa modyul na ito ay inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa:

  • Natitiyak ang pagkamakatotohanan ng akdang napakinggan sa pamamagitan ng pag-uugnay sa ilang pangyayari sa kasalukuyan.
  • Naipaliliwanag ang mga kaugaliang binanggit sa kabanata na nakatutulong sa pagpapayaman sa kulturang Asyano.
  • Naipaliliwanag ang iba’t ibang paraan ng pagbibigay- pahiwatig sa kahulugan.

Grade 9 Filipino Ikaapat na Markahan Modyul: Noli Me Tangere: Ang Paggising

FIL9-Q4-MOD5

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment