Grade 9 Filipino Modyul: Noli Me Tangere: Ang Bukang-liwayway ng mga Pangyayari

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Kumusta ka? Binabati kita dahil natapos mo na ang unang tatlong modyul ng ating aralin ang Noli Me Tangere. Muli ako ang iyong guro na gagabay sa iyong paglalakbay sa ating bagong aralin.

Nakahanda ka na bang malaman ang mga pangyayari sa pagbabalik ni Juan Crisostomo Ibarra sa kanyang bayan mula sa pag-aaral galing sa Europa?

Magkakasama tayo ngayong hihimayhimayin ang mahalagang pangyayari ng mga Kabanata 1- 14 ng nobelang ito. Damhin mo ang mga nangingibabaw na damdamin ng mga pangunahing tauhan at unawain ang mahalagang pangyayari upang mailalahad mo ang iyong sariling pananaw gamit ang mga ekspresyon sa pagpapahayag ng damdamin at matibay na paninindigan.

Handa ka na ba? Tayo na! Simulan na natin ang ating paglalakbay sa tulong ng mga layunin sa ibaba.

Simulan natin ang ating aralin gamit ang inyong matang mapanuri!

Inaasahan na pagkatapos ng ating paglalakbay ay matutuhan mo ang sumusunod:

1. Napapangkat ang mga salita ayon sa antas ng pormalidad ng gamit nito.

2. Naibabahagi ang sariling damdamin sa tinalakay na mga pangyayaring naganap sa buhay ng tauhan.

3. Nailalahad ang sariling pananaw sa kapangyarihan ng pag- ibig sa magulang, sa kasintahan, sa kapwa at sa bayan.

4. Nagagamit ang mga angkop na ekspresyon sa pagpapahayag ng:

– Damdamin

– Matibay na paninindigan

5. Nakasusulat ng iskrip ng Mock Trial sa tunggalian ng mga tauhan sa akda.

Grade 9 Filipino Ikaapat na Markahan Modyul: Noli Me Tangere: Ang Bukang-liwayway ng mga Pangyayari

FIL9-Q4-MOD4

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment