Grade 9 Filipino Modyul : Katangian at Kahalagahan ng mga Tauhan sa Noli Me Tangere

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Maligayang araw ng panibagong pagkatuto! Kumusta ka? Binabati kita dahil napagtagumpayan mo nang napag-aralan ang Kaligirang Pangkasaysayan ng nobelang Noli Me Tangere. Alam kong sabik ka nang maipagpatuloy ang iyong pag-aaral at matuklasan ang katangian at kahalagahan ng bawat tauhan sa nobelang nabanggit.

Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa:

1. Nahihinuha ang katangian ng mga tauhan at natutukoy ang kahalagahan ng bawat isa sa nobela.

2. Nakabubuo ng isang makahulugan at masining na iskrip ng isang monologo tungkol sa isang piling tauhan.

3. Nagagamit ang tamang pang-uri sa pagbibigay-katangian.

Grade 9 Filipino Ikaapat na Markahan Modyul : Katangian at Kahalagahan ng mga Tauhan sa Noli Me Tangere

FIL9-Q4-MOD3

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment