Grade 9 Filipino Modyul: Noli Me Tangere Ang Buod

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Maligayang araw! Kumusta? Binabati ka namin at natapos mo nang napakadali ang unang modyul sa Noli Me Tangere nakatitiyak kami na marami kang napulot na mabubuting aral. Muli, ako ang iyong kaibigang si Ben at si kasamang Rhodora, sasamahan ka sa iyong pagtahak sa landas tungo sa pagtuklas ng bagong kaalaman at karunungan ng may galak ang puso at gagabay sa iyo sa pagsasatao sa mga kawili-wili at katangi-tanging katangiang taglay ng mga pinakaimportanteng tauhan sa nobela. Sa pamamagitan ng modyul na ito ay sisikapin namin na itaas ang sulo ng kaalaman upang ito ay maging tanglaw sa daang iyong tatahakin nang sa ganoon ay makamit mo ang iyong minimithing pagkatuto. Batid naming hindi naging madali sa atin ang kasalukuyang kalagayan kung saan hindi lamang ang ating pasensya ang lubhang sinusubok ngayong sa panahon ng pandaigdigang pandemya kundi lalong-lalo na ang ating paniniwala at pananampalaya sa Poong Maykapal. Nawa’y ang mga kaisipan at talinghagang ating mapupulot sa araling ito ay lalo pang magpapatibay at magpapatatag sa ating mga puso’t isipan upang harapang labanan ang pagsubok na ito.

Sa pamamagitan ng mga kaganapan sa bawat kabanatang ating mababasa halaw sa nobela ay tatangayin ka sa daloy at bugso ng iyong damdamin na pakiwari mo’y duduyanin ka pabalik sa kapanahonan at lugar kung kailan at saan isinulat ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose P. Rizal ang nobelang ito. Maaaninag mo ang mga kaganapan sa lipunan noon na kusang didilat sa iyong mga mata upang makita mo mismo sa iyong mga mata ang mga kapunapunang pangyayari noon sa kanilang kapanahonan na nag-udyok Kay Gat Jose Rizal at iba pang mga bayani na gawin ang nararapat sa ikabubuti ng mga kapwa Pilipino at ng inang bayan.

Matagal na panahon ang inilaan ni Gat. Jose Rizal para tapusin ang obrang nobelang ito. Kung naging matagumpay man si Gat Jose Rizal sa kanyang mabuting hangarin na pukawin ang damdamin ng bawat Pilipino at idilat ang mga mata sa lantarang pang-aabuso at pagmamalabis, inaasahan na sa pamamagitan pa rin ng nobelang ito ay isasakatuparan pa rin natin ang kaniyang mithiin.

Ipinabatid sa atin ng nobela na hindi sa lahat ng panahon at pagkakataon magtatagumpay ang pakikipaglaban gamit ang dahas kundi, sa maraming pagkakataon, napapatunayan na mas mabisa ang paggamit ng wikang nakabalot ng talinghaga sa pakikipaglaban para magkakaroon ng kapayapaan at pagkakaisa.

Alam namin na sabik ka nang ipagpatuloy ang pagtalakay sa nobelang “Noli Me Tangere”. Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa:

1. nabibigay-patunay na may pagkakatulad/pagkakaiba ang binasang akda sa ilang napanood na telenobela;

2. nagagamit ang mga angkop na salita/ekspresyon sa: Paglalarawan; Paglalahad ng sariling pananaw; Pag-iisa-isa; Pagpapatunay.

3. nailalahad ang sariling pananaw, kongklusyon, at bisa ng akda sa sarili at sa nakararami;

4. naitatala ang nalikom na datos sa pananaliksik.

Grade 9 Filipino Ikaapat na Markahan Modyul: Noli Me Tangere Ang Buod

FIL9-Q4-MOD2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment