Grade 9 Filipino Modyul: Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli Me Tangere

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Kumusta ka mahal kong mag-aaral? Alam kong handa ka na sa panibagong paglalakbay tungo sa kaalaman sa nobelang Noli Me Tangere. Maging bukas ang isip mo sa pagsagot sa mga gawain.

Ang modyul na ito ay denisenyo at ginawa upang mahasa ang inyong isipan. Ito ay makatutulong upang maunawaan mo kung bakit isinulat ni Dr. Jose P. Rizal ang nobelang Noli Me Tangere. Mababasa mo rin ang mga kondisyon ng lipunan na nag-udyok sa kanya upang sumulat ng nobela na nagpamulat sa kaisipan ng mga Pilipino at mapukaw ang natutulog na damdaming maka-bayan.

Ngayon, basahin mo sa ibaba ang layunin ng modyul na ito upang magabayan ka kung ano ang iyong kinakailangang gawin.

Sa modyul na ito ay inaasahang maipamamalas mo ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa:

1. Natitiyak ang kaligirang pangkasaysayan ng akda sa pamamagitan ng:

  • Pagtukoy sa layunin ng may-akda sa pagsulat nito.
  • Pag-isa-isa sa mga kondisyon ng lipunan sa panahong isinulat ito.
  • Pagpapatunay sa pag-iral pa ng mga kondisyong ito sa kasalukuyang panahon sa lipunang Pilipino.

2. Nailalarawan ang mga kondisyong panlipunan bago at matapos isinulat ang akda.

3. Natutukoy ang mga kontekstuwal na pahiwatig sa pagbibigay-kahulugan.

Grade 9 Filipino Ikaapat na Markahan Modyul: Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli Me Tangere

FIL9-Q4-MOD1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment