Grade 9 Araling Panlipunan Modyul: Pambansang Kita

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa nakaraang aralin, tinalakay natin ang mga bahagi ng modelo ng paikot na daloy ng ekonomiya. Ito ay ang Panlabas na Sektor, Simpleng Ekonomiya at Sistema ng Pamilihan. Ipinaunawa sa atin na ang daloy ng ekonomiya ay mga mahalagang sirkulasyon upang ang isang bansa ay magkaroon ng isang balanse at may masistemang produksyon ng ekonomiya. Kaugnay nito, ating tutuklasin ang pambansang kita at kung bakit mahalagang masukat ang economic performance ng isang bansa. Alamin ang pinagmulan ng kita ng ating bansa tungo sa pagtatamo ng kaunlaran. Sisimulan natin ang pagtalakay sa Pambansang Kita.

Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

Pamantayan ng Pagkatuto:

1. Nasusuri ang pamamaraan at kahalagahan ng pagsukat ng pambansang kita.

Grade 9 Araling Panlipunan Ikatlong Markahan Modyul: Pambansang Kita

AP9-Q3-MODYUL2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment