Grade 9 Araling Panlipunan Modyul: Paikot na Daloy ng Ekonomiya

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang “economic performance” ng ating bansa ay isa sa pinagbabatayan kung gaano ito kaunlad subalit may mga dapat na suriin at maunawaan sa kung gaano kakomplikado ang proseso ng pagdaloy ng ekonomiya ng ating bansa. Ang paikot na daloy ng ekonomiya ay isang modelo na nagpapakita ng paraan kung paano tumatakbo ang ekonomiya. Dito makikita ang mga institusyon na may mahalagang papel na ginagampanan para ang ekonomiya ay mas higit na mapalago. Sa pamamagitan ng modelong ito ay mas mauunawaan ang ugnayan ng mga institusyon sa paikot na daloy at kung gaano kahalaga ang ugnayan nila sa isa’t isa.

Pamantayan ng Pagkatuto:

1. Naipapaliwanag ang bahaging ginagampanan ng mga bumubuo sa paikot na daloy ng ekonomiya.

Grade 9 Araling Panlipunan Ikatlong Markahan Modyul: Paikot na Daloy ng Ekonomiya

AP9-Q3-MODYUL1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment