Grade 8 Filipino Modyul: Mga Salitang Ginagamit sa Impormal na Komunikasyon

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Matututuhan mo sa modyul na ito ang kahulugan ng pananaliksik. Matututuhan mo ring ilahad nang maayos at mabisa ang mga impormasyon o datos na iyong nakuha mula sa iyong pananaliksik sa pamamagitan ng paggamit ng iba’t ibang estratehiya nito upang makabuo ng isang balita, komentaryo, at iba pa.

Bukod dito, mahahasa rin ang inyong talas sa pag-iisip sa pagsulat ng isang simpleng sanaysay na naglalaman ng mga isyung panlipunan gamit ang mga salitang impormal.

Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw bilang isang mag-aaral ay inaasahang:

1. Nagagamit ang iba’t ibang estratehiya sa pangangalap ng mga ideya sa pagsulat ng balita, komentaryo, at iba pa.

2. Naiuulat nang maayos at mabisa ang nalikom na datos sa pananaliksik.

3. Nagagamit sa iba’t ibang sitwasyon ang mga salitang ginagamit sa impormal na komunikasyon (balbal, kolokyal, banyaga).

Grade 8 Filipino Ikatlong Markahan Modyul: Mga Salitang Ginagamit sa Impormal na Komunikasyon

FIL8-Q3-MODYUL2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment