Grade 8 Filipino Modyul: Popular na Babasahin

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang modyul na ito ay tungkol sa mga popular na babasahin na lilinang sa inyong pag-unawa lalong-lalo na sa iba’t ibang tekstong makikita sa mga popular na babasahin tulad ng komiks, pahayagan, magasin, tabloids, atbp.

Sa modyul na ito, may mababasa kang teksto gaya ng lathalain. Sa inyong pagbabasa, magiging madali rin sa iyo ang maghambing ng iba’t ibang uri ng teksto ayon sa paksa, layunin, tono, pananaw, paraan ng pagkasulat, at pagkakabuo nito na magiging gabay mo para makabuo ng sariling teksto.

Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

1. Naihahambing ang tekstong binasa sa iba pang teksto batay sa:
– paksa
– layon
– tono
– pananaw
– paraan ng pagkakasulat
– pagbuo ng salita
– pagbuo ng talata
– pagbuo ng pangungusap

2. Nabibigyang-kahulugan ang mga lingo/termino na ginagamit sa mundo ng
multimedia.

FIL8-Q3-MODYUL1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

2 thoughts on “Grade 8 Filipino Modyul: Popular na Babasahin”

Leave a Comment