Grade 8 Filipino Modyul: Kontemporaneong Programang Panradyo

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang modyul na ito ay tungkol sa kontemporaneong programang panradyo na tumatalakay sa iba’t ibang termino o salita na ginagamit sa mundo ng radio broadcasting. Nakapaloob din sa modyul na ito ang mga gawaing makapagbibigay linaw sa iyo tungkol sa pagkilala ng iba’t ibang uri ng pagpapahayag. Higit sa lahat, sa modyul na ito ay matututuhan mong iugnay ang balitang iyong napanood sa balitang iyong napakinggan sa mga kontemporaneong programang panradyo.

Ang araling ito ay pumapaksa sa sumusunod:

  • Katotohanan at Opinyon
  • Mga Negatibo at Positibong Pahayag
  • Mga Salitang Ginagamit sa Radio Broadcasting
  • Pag-uugnay ng Napanood na Balita sa Napakinggang Balita.

Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

1. Napag-iiba ang katotohanan (facts) sa hinuha (inferences), opinyon at personal na interpretasyon ng kausap.

2. Naiisa-isa ang mga positibo at negatibong pahayag.

3. Nabibigyan ng kahulugan ang mga salitang ginagamit sa radio broadcasting.

4. Naiuugnay ang balitang napanood sa balitang napakinggan.

Grade 8 Filipino Ikatlong Markahan Modyul: Kontemporaneong Programang Panradyo

FIL8-Q3-MODYUL3

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment