Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Tamang Kilos ng Nagbibinata at Nagdadalaga

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

“Ang landas ng matuwid ay palayo sa kasamaan; ang maingat sa paglakad ay nag-iingat sa kanyang buhay”. Ang kawikaang ito ay nagpapahayag na kaakibat sa pagtahak sa tamang landas ng buhay ay ang ibayong pag-iingat sa bawat pagkilos at pagganap.

Sa yugtong ito ng iyong buhay ay maraming pisikal at emosyonal na pagbabago kang nararanasan sa iyong sarili. Maaaring ang mga dating gawain na kinatutuwaan ay nalaos na sa iyong panlasa. Ang mga gawaing dating nais gawin ay nabawas na ang interes. Ang pansin ay napunta na sa pakikisalamuha at pakikipagkapwa sa iba na halos karamihan ay nasa parehong edad. Unti-unti mo nang nililisan ang iyong munting kabataan at dahan-dahang niyayakap ang panibagong yugto ng iyong buhay, ang pagiging binata at dalaga.

Handa ka ba na gampanan at maisagawa nang maayos ang mga angkop at inaasahang kilos ng mga nagbibinata at nagdadalaga?

Sa modyul na ito ay mapapalalim pa ang iyong kaalaman ukol sa kaugnayan ng seksuwalidad, pagmamahal at pagsisilbi sa kapuwa.

Sa modyul na ito ay malilinang ang kasanayang pampagkatuto na:

a. Naisasagawa ang tamang kilos tungo sa paghahanda sa susunod na yugto ng buhay bilang nagdadalaga at nagbibinata at sa pagtupad niya ng kanyang bokasyon na magmahal.

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan Modyul: Tamang Kilos ng Nagbibinata at Nagdadalaga

ESP8-Q4-MOD48

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment