Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Karahasan sa Paaralan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang karahasan ay hindi nasosolusyonan ng isa pang karahasan. Ang karahasan ay isa sa mga pangyayaring nararanasan ng isang tao na sumusubok sa katatagan nito.

“Ang karahasan ay hindi nararapat suklian ng sariling karahasan”, isang tanyag na kasabihan mula sa manunulat na si Dr.Jose Rizal na nagpaliliwanag na walang magandang maidudulot ang karahasan. Naranasan mo na bang maging biktima ng karahasan? Isa ka ba sa gumamit ng dahas? May mga pangyayari ka bang nasaksihan na nagpapakita ng karahasan?

Maraming pangyayari ang nagiging epekto ng karahasan, kaya dapat mong makikila ang mga uri nito at kung anu-ano ang mga naging sanhi nito at kung bakit maraming karahasan ang umiiral sa paaralan.

Sa modyul na ito ay malilinang ang kasanayang pampagkatuto na:

a. Nakikilalaang mga uri, sanhi at epekto ng mga umiiral na karahasan sa paaralan.

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan Modyul: Karahasan sa Paaralan

ESP8-Q4-MOD49

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment