Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Grade 8 Edukasyon sa Pagpakatao Modyul: Mga Aspekto ng Pagmamahal: Pag-iwas sa Karahasan sa Paaralan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang karahasan ay hindi nasosolusyonan ng isa pang karahasan. Ang karahasan ay isa sa mga pangyayaring nararanasan ng isang tao na sumusubok sa katatagan nito.

Ang pagmamahal ay batayan sa pagkilala sa sarili at sa pakikipagugnayan sa kapwa. Kung taglay ng tao ang dalisay na pagmamahal, tiyak maiiwasan ang paggawa ng masama at madaling matutugunan ang anumang pangangailangan at pagsubok sa buhay. Ang tamang paggabay at pagmamahal ng magulang o ang mga tinuturing nating magulang ang isa sa mga pinakamahalagang susi upang makaiwas ang kabataan sa karahasang lumalaganap sa paaralan.

Ang pakikipag-ugnayan ng maayos sa kapwa ay magdadala ng katiwasayan hindi lamang sa sarili kung hindi maging sa iba. Ang tamang pagrespeto sa kapwa ay repleksyon kung paano nirerespeto ang sarili upang makabuo ng matatag at matayog na samahan. May mga mahahalagang aspeto ng pagmamahal ang kailangan mapaunlad ng sa gayon tuluyang maiwasan ang anumang uri ng karahasan sa paaralan at lipunang ginagalawan.

Sa modyul na ito ay malilinang ang kasanayang pampagkatuto na:

a. Nasusuri ang mga aspekto ng pagmamahal sa sarili at kapwa na kailangan upang maiwasan at tugunan ang karahasan sa paaralan.

Grade 8 Edukasyon sa Pagpakatao Ikaapat na Markahan Modyul: Mga Aspekto ng Pagmamahal: Pag-iwas sa Karahasan sa Paaralan

ESP8-Q4-MOD50

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.